In contact met je eigen energie
In contact met je eigen energie

Privacy en disclaimer

Privacy en Disclaimer

U bent in behandeling Emergy, praktijk voor Acupunctuur Maastricht. Therapeuten werkzaam onder deze naam zijn allen aangesloten bij beroepsvereniging Zhong. De therapeuten werken volgens de protocollen van deze beroepsvereniging.

Voor u als cliënt wil dit zeggen dat wij:

 • gehouden zijn te handelen conform de beroepscode.
 • verplicht zijn informatie betreffende uw behandeling te verstrekken aan u.
 • geheimhouding betrachten ten aanzien van door u verstrekte gegevens.
 • indien de behandeling niet geschikt en/of toereikend is, dit met u bespreken en u desgewenst door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
 • de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst voortzetten.
 • uw dossier bewaren overeenkomstig in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd.

Wij verwachten van u dat:

 • U uw afspraak nakomt op de geplande dag en tijdstip.
 • Indien u verhindert bent of een afspraak wilt annuleren, u dit tijdig doet.  Minimaal 24 uren voorafgaande aan de geplande behandeling. Emergy, praktijk voor Acupunctuur Maastricht, is gemachtigd u het niet tijdig geannuleerde of gemiste consult in rekening te brengen.
 • U communiceert naar Emergy, praktijk voor Acupunctuur Maastricht, indien u de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht. U kunt deze eenzijdig beëindigen.
 • Na afloop het consult betaalt, contant of per directe bankoverschrijving
Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Noodzakelijke gegevens te vermelden op de factuur om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering.
 • Als de therapeuten van Acupunctuur & shiatsu Veldhoven om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Klacht- en tuchtrecht

 

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website: www.Zhong.nl

logo-zhonglogo-kab-koepel

Menu Title
×